Regulamin

Regulamin zakupu produktów cyfrowych za pośrednictwem platformy e-learningowej Arete Learning System

§1 DEFINICJE

 1. Sprzedający:

Arete Audit Olga Petelczyc, ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa, NIP 858-155-6423, REGON: 368566363, dane kontaktowe: office@olgapetelczyc.pl, tel.: 607504032, www.olgapetelczyc.pl

 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 • Platforma e-learningowa– strona zawierająca Produkty cyfrowe, dostępna pod adresem: https://learningsystem.areteaudit.pl/  poprzez, którą Kupujący może korzystać z zakupionych Produktów cyfrowych. Platforma e-learningowa nosi nazwę Arete Learning System.
 • Produkt cyfrowy – szkolenia, webinaria, e-booki, do których dostęp jest możliwy wyłącznie drogą online.
 • Sprzedaż ciągła – produkty cyfrowe dostępne w sprzedaży przez 24 godziny na dobę przez cały rok, lub w wybranych okresach czasu. Sprzedaż może być niedostępna podczas konserwacji witryny.
 • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Platformy e-learningowej:  określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów cyfrowych; rodzaj płatności; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§ 2 PRODUKT CYFROWY

 1. Produkt cyfrowy jest produktem autorskim Sprzedającego  i tym samym stanowi przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 2. Produkt cyfrowy jest w całości dostarczany drogą online.
 3. Aby Kupujący, po realizacji zamówienia, mógł korzystać z produktu cyfrowego, niezbędne jest posiadanie sprzętu komputerowego z obsługą multimediów (wideo/audio), przeglądarki internetowej (z obsługą skryptów javascript i cookies), wtyczki/przeglądarki plików PDF oraz dostępu do Internetu.

§3 WARUNKI DOSTĘPU

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Kupujący poprzez złożenie zamówienia zawiera ze Sprzedającym umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego. Zamówienia dla produktów cyfrowych w Sprzedaży ciągłej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów kiedy przeprowadzane są prace konserwacyjne Platformy e-learningowej.
 2. Przedmiotem usługi świadczonej za pośrednictwem Platformy e-learningowej firmy Arete Audit Olga Petelczyc jest dostęp do produktów cyfrowych w postaci online. Dostęp do treści płatnych i bezpłatnych wymaga podania danych Kupującego na platformie e-lerningowej podczas zakupu produktu lub uzyskiwania dostępu do treści bezpłatnych.
 3. W przypadku, gdy Kupujący ma zamiar skorzystać z kuponu zniżkowego, uprawniającego do nabycia Produktu cyfrowego po niższej cenie, Kupujący powinien wprowadzić kupon w trakcie składania zamówienia, przed przejściem do kanału płatności.
 4. Zaakceptowanie regulaminu i wybranie przycisku finalizującego zamówienie powoduje zawarcie Umowy na czas określony w opisie Produktu cyfrowego. Czas trwania zależy od charakteru i formy Produktu cyfrowego.
 5. Warunkiem dostępu dla Kupujących do produktów cyfrowych jest dokonanie opłaty za produkt cyfrowy, chyba, że produkt udostępniany jest bezpłatnie.
 6. Certyfikaty za szkolenie są wystawiane po odbycia każdego z etapów szkolenia.
 7. W przypadku szkolenia Etyka dla audytora, każde z 6 zagadnień na których opiera się szkolenie ma ustaloną minimalną ilość czasu niezbędną do otrzymania 2 pkt CPE na koniec szkolenia. Nie ma możliwości przeklinania się przez szkolenie bez poświecenia na nie odpowiedniej ilości czasu.
 8. Kupujący ma 3 miesiące na zakończenie szkolenia, po tym terminie szkolenie przestaje być aktywne a Kupujący nie będzie mógł go dokończyć bez ponownego zakupu.
 9. Dane dostępu do konta pozwalają Kupującemu zalogować się na Platformie e-learningowej i korzystać z zakupionych produktów cyfrowych, przeglądać i poprawiać swoje dane osobowe oraz przeglądać historię zamówień. W przypadku zagubienia danych do platformy e-learningowej, Kupujący może odzyskać hasło poprzez klikając na link „Zapomniałeś hasła?” Na adres e-mail  wskazany przy rejestracji zostanie przesłany link lub zwrócić się o pomoc w odzyskaniu hasła do administratora na office@olgapetelczyc.pl
 10. Wszelkie problemy z dostępem do platformy e-learningowej należy zgłaszać Sprzedającemu drogą mailową na adres: office@olgapetelczyc.pl
 11. Kupujący nie może wykorzystywać żadnej części Produktu cyfrowego, w celu świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Produktu cyfrowego, na rzecz osób trzecich.

§4 KOSZTY I PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%). W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Sprzedający niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Kupującego. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży lub bezpłatnego udostępniania niektórych produktów cyfrowych, znajdujących się na stronach platformy e-learningowej.
 2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia umowy o Dostęp do Produktu Cyfrowego przez Kupującego.
 3. Płatność za produkty cyfrowe odbywa się kartą płatniczą lub przelewem.
 4. Dostępne karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – dostęp do produktu cyfrowego następuje od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym, płatności należy dokonać najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakupu szkolenia na rachunek bankowy Sprzedającego: 78 1600 14621881 2370 0000 000. Dostęp do produktu cyfrowego będzie uruchomiony po zaksięgowaniu środków na rachunku sprzedającego.

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ REKLAMACJE

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy  w terminie 14 dni od dnia zakupu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem przypadków, w których spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji, przed rozpoczęciem korzystania z produktu cyfrowego i przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, wysyłając  stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Sprzedającego lub tradycyjną pocztą na adres siedziby firmy Sprzedającego.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy.
 5. Reklamacje można składać mailowo office@olgapetelczyc.pl Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Zwrotu płatności Sprzedający dokona, z wykorzystaniem takich samych kanałów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedającemu jest Sprzedający.
 2. Dane Kupującego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) tj. w oparciu o udzieloną zgodę
 3. Kupujący ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania. Kupujący może żądać wglądu do swoich danych osobowych, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 4. Kupujący nabywając Produkt cyfrowy dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Sprzedającego usług, o których mowa w Regulaminie.
 5. Kupujący może samodzielnie usunąć dane z plaformy e-learningowej po zakończeniu szkolenia, może wysłać taką prośbę o usunięcie swoich danych na adres: office@olgapetelczyc.pl lub pozostawić dane na platformie(konto) na platformie e-learningowej w celu korzystania z platformy e-learningowej w przyszłości.
 6. Administrator danych ma prawo usunąć dane Kupującego z platformy e-learningowej, po upływie 3 m-c od momentu zakończeniu okresu ważności produktu cyfrowego.
 7. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies.
 8. Dokonując zakupu na Platformie e-learningowej  https://learningsystem.areteaudit.pl , kupujący akceptuje politykę prywatności.
 9. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i polityka prywatności i zaakceptował postanowienia obu dokumentów.
 10. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.